Afghanistan

Mord an den Hazara / die Lage in Afghanistan

Demo in Berlin gegen den Völkermord an den Hazara in Afghanistan

قتل هزاره ها / وضعیت افغانستان
ما در مورد تاریخ هزاره ها در افغانستان و همچنین در مورد تظاهرات علیه قتل و آزار و اذیت هزاره ها توسط دولت فعلی طالبانگزارش میدهیم . ما همچنین با دو خبرنگار از افغانستان که سه ماه است در برلین زندگی می کنند، در مورد وضعیت دشوار افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان صحبت می کنیم
این برنامه به زبان فارسی و آلمانی است

Mord an den Hazara / die Lage in Afghanistan
Wir berichten über die Geschichte der Hazara in Afghanistan sowie über die Demo in Berlin gegen die Ermordung und Verfolgung der Hazara durch die jetzige Regierung der Taliban. Außerdem sprechen wir mit zwei Journalit*innen aus Afghanistan, die seit drei Monaten hier in Berlin leben, über die schwierige Situation in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban.
Die Sendung ist auf Farsi und Deutsch

Murder of the Hazara / the situation in Afghanistan
We report about the history of the Hazara in Afghanistan as well as about the demonstration in Berlin against the murder and persecution of the Hazara by the current government of the Taliban. We also talk to two journalists from Afghanistan, who have been living here in Berlin for three months, about the difficult situation in Afghanistan since the Taliban took power.
The program is in Farsi and German.

Don’t forget Afghanistan

Don’t forget Afghanistan
Unter dem Motto „Don’t forget Afghanistan“ demonstrierten Mitte August Hunderte in Berlin und bundesweit. Wir waren mit radio connection vor Ort in Berlin und haben mit Organisator*innen aber auch mit Teilnehmer*innen der Demo gesprochen. Die Sendung ist auf Farsi und Deutsch.

تحت شعار „افغانستان را فراموش نکن“، صدها نفر در برلین و سراسر آلمان در اواسط ماه اوت تظاهرات کردند.  ما از رادیو کانکشن  در برلین آنجا بودیم و با برگزارکنندگان و همچنین با شرکت کنندگان تظاهرات  صحبت کردیم.

Don’t forget Afghanistan
In mid-August, hundreds of people demonstrated in Berlin and across Germany under the slogan „Don’t forget Afghanistan“. We were on site in Berlin with radio connection and talked to organizers as well as participants of the demonstration. The broadcast is in Farsi and German.

Und noch ein Tip am 4.9.2022 ist wieder Museumssonntag:

Sonntags ins Museum! Der Eintritt ist an jedem ersten Sonntag im Monat frei – jede*r ist willkommen und herzlich eingeladen. Es gibt viel zu entdecken: Ausstellungen und Veranstaltungen zu Themen wie Kunst, Design, Religion, Geschichte, Natur, Alltagskultur, Stadtgeschichte oder Technik.

کشنبه در موزه!  ورودی  در اولین یکشنبه هر ماه رایگان است – به همه خوش امدید گفته میشود  و صمیمانه دعوت میشوند . چیزهای زیادی برای بازدید وجود دارد: نمایشگاه ها و رویدادهایی با موضوعات خاص مانند هنر، طراحی، مذهب، تاریخ، طبیعت، فرهنگ روزمره، تاریخ شهری یا فناوری.

Sundays at the museum! Admission is free on the first Sunday of every month – everyone is welcome and warmly invited. There is a lot to discover at our museums, with exhibitions and events on topics such as art, design, religion, history, nature, everyday culture, the history of the city, and technology.

Frauen aus Afghanistan

unser Besuch im interkulturellen Frauentreff ROSA

Frauen aus Afghanistan
Schon vor fünf Jahren haben viele Frauen und Familien Afghanistan verlassen, denn die Situation für sie wurde immer gefährlicher, bedroht von den Taliban hatten sie keine Chancen auf Ausbildung und Arbeit. Aber wie sieht das Leben hier für sie aus? Klappt es mit dem Familiennachzug? Im interkulturellen Frauentreff Rosa in Marzahn haben wir mit einigen Frauen aus Afghanistan gesprochen, die uns von ihren, zum Teil sehr schmerzlichen, Erfahrungen berichten.

زنان افغانستان
پنج سال پیش بسیاری از زنان و خانواده ها افغانستان را ترک کردند.
چون وضعیت برای آنها روز به روز خطرناک تر می شد، آنها توسط طالبان تهدید می شدند
هیچ شانسی برای تحصیل یا کار نیست اما زندگی اینجا برای شما چگونه است؟
آیا الحاق خانواده کارساز است؟ در مارتسان، در محل اجتماع بین فرهنگی زنان
ما با برخی از زنان در روزا صحبت کردیم که از تجربیات گاهی بسیار دردناک خود برای ما می گویند.

Women from Afghanistan
Already five years ago many women and families left Afghanistan, because the situation for them became more and more dangerous, threatened by the Taliban they had no chances for education and work. But what does life look like for them here? Will it work out with the family reunion? In the intercultural women’s meeting Rosa in Marzahn we talked to some women from Afghanistan, who told us about their sometimes very painful experiences.

Den interkulturellen Frauentreff ROSA findet Ihr in der Marzahner Promenade 45, 12679 Berlin,
das Programm von ROSA gibt es unter:
http://www.frauenzentrum-marie.de/fileadmin/user_upload/Wochenplanung_ROSA

Und noch ein Tip, am 5.6.2022 ist wieder Museumssonntag:

Sonntags ins Museum! Der Eintritt ist an jedem ersten Sonntag im Monat frei – jede*r ist willkommen und herzlich eingeladen. Es gibt viel zu entdecken: Ausstellungen und Veranstaltungen zu Themen wie Kunst, Design, Religion, Geschichte, Natur, Alltagskultur, Stadtgeschichte oder Technik.

Sundays at the museum! Admission is free on the first Sunday of every month – everyone is welcome and warmly invited. There is a lot to discover at our museums, with exhibitions and events on topics such as art, design, religion, history, nature, everyday culture, the history of the city, and technology.

Alle Infos findet ihr unter:
https://www.museumssonntag.berlin/de

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

Reaktionen auf die Lage in Afghanistan

در برنامه امروز تحولات چند هفته اخیر در افغانستان را مرور می‌کنیم و با توجه به حضور دوباره طالبان در افغانستان بعد ا 20 سال، با حمید نوذری، مدیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، آمیلیا اشپارتاک، فعال حقوق زنان، صمایم راستان، هنرمند و موزیسین افغان مصاحبه می‌کنیم. همچنین به صحبت‌های محمود منجم‌زاده، یک روزنامه نگار افغان گوش می‌دهیم. لازم است توضیح بدهم که این مصاحبه‌ها در روزهای گذشته انجام شده و طبیعتا تا زمان پخش این برنامه، اتفاق‌های جدیدی در افغانستان رخ داده است.

Reaktionen auf die Lage in Afghanistan
In der heutigen Sendung blicken wir auf die Entwicklungen in Afghanistan in den letzten Wochen zurück und beschäftigen uns mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nach 20 Jahren. Wir sprechen mit Hamid Nozari, dem Geschäftsführer des Vereins Iranischer Flüchtlinge  in Berlin, Amilia Spartak, einer Frauenrechtsaktivistin und dem afghanischen Musiker Samaeem Rastan. Wir hören auch Mahmoud Monajamzadeh, einen afghanischen Journalisten.

Reactions to the situation in Afghanistan
In today’s show, we look back at developments in Afghanistan over the past few weeks and look at the Taliban’s takeover of power in Afghanistan after 20 years. We talk to Hamid Nozari, executive director of the Association of Iranian Refugees in Berlin, Amilia Spartak, a women’s rights activist, and Afghan musician Samaeem Rastan. We also hear Mahmoud Monajamzadeh, an Afghan journalist.

Yalda

Yalda Tisch mit Wassermelone und Granatäpfeln

Yalda
Yalda ist ein Fest, das zur Wintersonnenwende im Iran, Afghanistan und Tadschikistan gefeiert wird. Die Menschen sitzen die ganze Nacht lang zusammen, erzählen sich Geschichten, lesen Gedichte von Hafis und machen Musik. Wir hatten die Gruppe Yatra Seiro Safar zu Besuch im Studio. Sie haben für uns Musik zur Yalda Nacht gespielt, Gedichte vorgetragen und eine Geschichte erzählt.

شنونده‌ها و مخاطبان همیشه همراه رادیو کانکشن، برنامه این هفته به مناسبت شب „یلدا“تهیه شده است.یلدا، یکی از جشن‌های باستانی ایرانی‌هاست که سابقه آن به هزاران سال قبل برمی‌گردد.در این ویژه برنامه شب یلدا، گروه موسیقی یاترا _سیر و سفر(‪(Yatra _ seiro safar‬به سرپرستی آقای محمود رمضانی و گروهی دیگر از هنرمندان، با رادیو کانکشن همراه هستند.امیدواریم لحظه های خوب و خوشی را با ما سپری کنی.

Yalda
Yalda is a feast celebrated at the winter solstice in Iran, Afghanistan and Tajikistan. People stay together all night long, tell stories, read poems by Hafis and make music. We had guests in our studio: the group Yatra Seiro Safar. They played music for Yalda night, recited poems and told a story.

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید