Afghanistan

Afghanistan 2023

افغانستان 2023

افغانستان 2023
 در حالی که وضعیت مردم در افغانستان همچنان نگران‌کننده است، پوشش خبری رخدادهای این کشور بطور چشمگیری در رسانه‌های آلمان کاهش پیدا کرده است. به‌منظور ارایه تصویر بهتری از وضعیت فعلی افغانستان زیر سلطه دوباره طالبان و سابقه حضور آنها، ما با چند افغان گفتگو کرده‌ایم.

Afghanistan 2023
Afghanistan ist weitestgehend aus der deutschen Berichterstattung verschwunden. Doch die Lage für die Menschen dort ist nach wie vor dramatisch. Um Euch ein besseres Bild zu geben über die Hintergründe der Machtergreifung durch die Taliban und die aktuelle Situation im Land haben wir mit verschiedenen Menschen aus Afghanistan gesprochen.

Afghanistan 2023
Afghanistan has largely disappeared from German news coverage. But the situation for the people there is still dramatic. To give you a better picture of the background to the Taliban’s seizure of power and the current situation in the country, we spoke with various people from Afghanistan.

Frauensport

ورزش زنان

die BIKEYGEES nach dem Training in einem Park in Marzahn

ورزش زنان
ورزش بخش مهمی از زندگی ماست اما متاسفانه زنان در بعضی کشورها مانند افغانستان اجازه ورزش کردن ندارند. در برنامه امروز وضعیت زنان ورزشکار در افغانستان را بررسی می‌کنیم. همچنین در ادامه برنامه، ضمن معرفی یک سالن ورزش زنان در مارتسان، گزارشی می‌شنوید درباره طرح BIKEYGEES که طی آن، اصول و مهارت‌های دوچرخه‌سواری به زنان آموزش داده می‌شود. https://bikeygees.org

Frauensport
Sport ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens, aber leider dürfen Frauen in einigen Ländern keinen Sport treiben. Wir schauen heute auf die Situation von Sportlerinnen in Afghanistan. Außerdem stellen wir Euch die Frauensporthalle in Marzahn vor und wir haben das Projekt BIKEYGEES besucht wo Frauen Fahradfahren lernen können. https://bikeygees.org
Die Sendung ist auf Farsi und Deutsch. 

Women’s sports
Sports are an important part of human life, but unfortunately in some countries women are not allowed to play sports. Today we look at the situation of women athletes in Afghanistan. We also introduce you to the women’s sports hall in Marzahn and we visited the BIKEYGEES project where women can learn to ride bicycles. https://bikeygees.org
The program is in Farsi and German.

Tipps:

در موزه مارتسان و هلرسدورف در الت مارتسان ۵۱ از هم اکنون‌یک نمایشگاه وجود دارد . خیابانها،خانه ها، و مردم ، او توضیح میدهد  یک داستان را راجع به پنج خیابان در این منطقه هر کدام با کارکتر منحصر به فرد ، ساعات بازدید از موزه دوشنبه تا جمعه ساعت ۱۰  تا ۶ بعد از ظهر اولین یکشنبه هر ماه ساعت یازده تا پنج بعد ازظهر باز میباشد  ، ورودی کاملا رایگان میباشد

Im Bezirksmuseum Marzan-Hellersdorf  in Alt-Marzahn ist 51 ist ab jetzt eine neue Ausstelleung zu sehen: Straßen – Häuser – Menschen, Sie erzählt die Geschiche von fünf Straßen im Bezirk, jede mit einem ganz eigenem Charakter.
Geöffnet ist das Museum  Montag bis Freitag von 10-18 Uhr und jeden 1. Sonntag im Monat von 11 – 17 Uhr. Dann ist nämlich Museumsonntag und der Eintritt ist frei!

در این قسمت وتاریخ محلی مقاومت  ، برای احساس خانمهای برلین در زمان نازی ها از تعقیب تا مقاومت ، در روز یکشنبه به تاریخ ۳۰ اپریل از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر یک همایش  خیابانی برگزار میشود   ، منطقه حرکت و تجمع را از طریق این وبسایت میتوانید پیدا کنید   berlin.lokal@frauenwiderstand.de

In der Reihe Widerstandsgeschichte lokal, auf Spurensuche von Berliner Frauen in der Nazi-Zeit zwischen Verfolgung und Widerstand, gibt es es  am Sonntag den 30. April 2023, von 14:00 h – 16:00 Uhr eine Stadtführung durch Marzahn. Den Treffpunkt erfahrt Ihr bei Anmeldung unter berlin.lokal@frauenwiderstand.de

اگر شما میخواهید بوک ویند موله را در مارتسان قدیم میخواهید ملاقات کنید میتوانید در تاریخ ۱۰ اپریل در جشن اوسترن مونتاگ در دهکده مارتسان ملاقات کنید ،بعد از ان  مولار بندیکت از ساعت یازده تا چهار بعد از ظهر ، به نمایش مولار دعوت میکند ورودی کاملا رایگان است   

Wenn Ihr die Bockwindmühle im Dorf Alt-Marzahn mal im Betrieb sehen wollt, kommt am 10.4. am Ostermontag ins Dorf Marzahn. Dann lädt Müller Benedikt von 11-16.00 Uhr zum Schaumüllern ein. Der Eintritt ist frei.

Internationaler Frauentag 2023

روز جهانی زن 2023

Demo zum internationalen Frauentag 2021 in Braunschweig, Marius Angelmann, CC BY 4.0 

Internationaler Frauentag 2023
8. März heißt Frauentag! Aber sind wir Frauen nicht schon längst gleichberechtigt? Und was heißt der 8. März dieses Jahr für Afghanistan? Radio Connection hat für euch rausgefunden, warum es ein feministischer Kampftag und kein Tag für Blumen ist, wo Deutschland im Thema Gleichberechtigung steht und wieviel mehr Geld Männer denn jetzt wirklich verdienen. Und wir schauen wir nach Afghanistan: Womit haben die Frauen dort aktuell zu kämpfen und hat der Frauentag für sie in der aktuellen Lage eine Bedeutung?
Diese Sendung ist auf Deutsch, Englisch und Farsi.

روز جهانی زن 2023
هشتم مارس روز جهانی زن است، اما آیا ما زن‌ها برای مدت‌های طولانی از حقوق برابر برخوردار نبوده‌ایم؟ هشتم مارس امسال چه معنایی برای زنان در افغانستان دارد؟ 
رادیو کانکشن در جستجوی پاسخ به این پرسش‌ها و بیشتر از آن است: چرا هشتم مارس، روز مبارزه فمینیستی و ایستادگی آلمان بر موضع برابری و مساوات است و نه یک روز نمادین اهدای گل. ‌راستی مردها چقدر درآمد بیشتری دارند؟
نگاهی به افغانستان: زنان در این کشور با چه مشکلات و چالش‌هایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؟ آیا در شرایط فعلی، روز زن برای آنها معنا و مفهومی دارد؟

International Women’s Day 2023
March 8 is called Women’s Day! But haven’t we women had equal rights for a long time? And what does March 8 mean for Afghanistan this year? Radio Connection has found out for you why it is a feminist fight day and not a day for flowers, where Germany stands on the subject of equality and how much more money men really earn now. And we take a look at Afghanistan: What do the women there currently have to struggle with and does Women’s Day have any meaning for them in the current situation?
This program is in German, English and Farsi.

Ein paar Veranstaltungstipps zum Frauentag:

نه به آپارتید جنسیتی در افغانستان
سکوت را بشکنید و هم صدا شوید در اعتراض به ظلم و ستم تاریخی بر زنان و تصامیم ضد حقوق بشری طالبان در افغانستان راهپیمایی اعتراضی از سوی نهادهای جامعه مدنی و فعالین حقوق زن راه اندازی میگردد.  این راهپیمایی از شهر برلین شروع و با توقف کوتاه مدت در شهرهای هامبورگ، هانوفر، کلن, دوسلدورف و در بروکسل مقابل درب پارلمان اتحادیه اروپا به پایان خواهد رسید ما از همه فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، سازمان های جامعه مدنی در سراسر جهان و افراد آشنا به درد دعوت می کنیم تا در راهپیمایی اعتراضی از برلین تا بروکسل به ما بپیوندند. و یا می توانید در یکی از شهرهایی که برای چند ساعت توقف داریم به ما بپیوندید و حداقل فقط چند ساعت از وقت خود را برای زنان افغانستان صرف کنید

Our protest Map:
05.03   11-14 PM, Berlin
06.03  10-12 PM, Hamburg,  16-18 PM, Hannover
07.03  10-13 PM, Köln، 16-18 PM, Düsseldorf
08.03-09.03 10 AM, Brüssel
T: +4917621340018, E: info@eu-integration.org

Nein zur Geschlechter-Apartheid in Afghanistan!
Diesmal laden afghanische Frauen die Welt zu einer anderen Zusammenarbeit als bisher ein.
In den Weltfrauen-Solidaritätstag am 8. März nicht in wohlhabenden Kreisen in luxuriösen Innenräumen feiern, weil unsere Stimmen wegen hoher Mauern und starker Decken möglicherweise von der Welt nicht gehört werden. Dieses Mal werden wir für Gerechtigkeit marschieren!
Von hier:
Wir laden alle Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtler, zivilgesellschaftliche Organisationen auf der ganzen Welt und Menschen, die mit Schmerz vertraut sind, ein, sich uns an einem Protestmarsch von Berlin nach Brüssel anzuschließen. Auf unseren Wegen werden wir in Halt machen; Hamburg, Hannover, Köln und Düsseldorf. Sie können mit uns reisen, von Berlin bis Brüssel. Oder Sie kommen nur für 2-3 Stunden zu uns in eine der oben genannten Städte. Afghanische Frauen brauchen Ihre Hilfe!
Unsere Protestkarte:
Our protest Map:
05.03   11-14 PM, Berlin
06.03  10-12 PM, Hamburg,  16-18 PM, Hannover
07.03  10-13 PM, Köln، 16-18 PM, Düsseldorf
08.03-09.03 10 AM, Brüssel
T: +4917621340018, E: info@eu-integration.org

No to gender  apartheid in Afghanistan!
This time, Afghan women invite the world to a different cooperation than before.
This time, we will not celebrate World Women’s Solidarity Day on the 8th of March in prosperous circles in luxurious indoor places, because our voices may not be heard by the world because of high walls and strong ceilings. This time we will march for Justice!
From here: We invite all human rights activists, women’s rights activists, civil society organizations around the world and people who are familiar with pain to join us in a protest march from Berlin to Brussels. On our ways, we will stop in ; Hamburg, Hanover, Köln and Düsseldorf . You can join us from Berlin to Brussels. Or you can join us in one of the below mentioned times in one the cities, only for 2-3 hours.  AFGHAN WOMEN NEED YOUR SUPPORT!
Our protest Map
05.03   11-14 PM, Berlin
06.03  10-12 PM, Hamburg,  16-18 PM, Hannover
07.03  10-13 PM, Köln، 16-18 PM, Düsseldorf
08.03-09.03 10 AM, Brüssel
T: +4917621340018, E: info@eu-integration.org

Das FrauenNetz Marzahn-Hellersdorf ruft zum Internationalen Frauentrag am Mittwoch, dem 8. März 2023 um 13:00 Uhr zu einer Demonstration und der Kundgebung „Rosen für Clara“ auf. Treffpunkt für die Kundgebung ist der Clara-Zetkin-Park vor dem Clara Zetkin Denkmal zwischen Niemegker und Wittenberger Straße.

Am 4. März 2023 von 12:00 bis 16:00 Uhr laden die Stadtteilmütter herzlich im Rahmen des Frauen März zum Frauentags Fest ein. Neben gemeinsamen Essen, Tanzen, Singen und fröhlich sein, wollen wir dazu einladen, zu erzählen und zuzuhören.
Geschichten von Frauen über die Reise nach Deutschland und über ihre Ankunft hier. Gemeinsam möchten wir mit euch Erlebnisse teilen, Erinnerungen hervorholen und in die Zukunft blicken.
Ort: Familien Haus Kastanie
Kastanienallee 55, 12627 Berlin
Ansprechperson: Natalie Hamborg
Telefon: 0152 – 28 72 38 24
E-Mail: stadtteilmutter@pad-berlin.de #mahesolidarisch#solidarischekiezemh

Mord an den Hazara / die Lage in Afghanistan

Demo in Berlin gegen den Völkermord an den Hazara in Afghanistan

قتل هزاره ها / وضعیت افغانستان
ما در مورد تاریخ هزاره ها در افغانستان و همچنین در مورد تظاهرات علیه قتل و آزار و اذیت هزاره ها توسط دولت فعلی طالبانگزارش میدهیم . ما همچنین با دو خبرنگار از افغانستان که سه ماه است در برلین زندگی می کنند، در مورد وضعیت دشوار افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان صحبت می کنیم
این برنامه به زبان فارسی و آلمانی است

Mord an den Hazara / die Lage in Afghanistan
Wir berichten über die Geschichte der Hazara in Afghanistan sowie über die Demo in Berlin gegen die Ermordung und Verfolgung der Hazara durch die jetzige Regierung der Taliban. Außerdem sprechen wir mit zwei Journalit*innen aus Afghanistan, die seit drei Monaten hier in Berlin leben, über die schwierige Situation in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban.
Die Sendung ist auf Farsi und Deutsch

Murder of the Hazara / the situation in Afghanistan
We report about the history of the Hazara in Afghanistan as well as about the demonstration in Berlin against the murder and persecution of the Hazara by the current government of the Taliban. We also talk to two journalists from Afghanistan, who have been living here in Berlin for three months, about the difficult situation in Afghanistan since the Taliban took power.
The program is in Farsi and German.

Don’t forget Afghanistan

Don’t forget Afghanistan
Unter dem Motto „Don’t forget Afghanistan“ demonstrierten Mitte August Hunderte in Berlin und bundesweit. Wir waren mit radio connection vor Ort in Berlin und haben mit Organisator*innen aber auch mit Teilnehmer*innen der Demo gesprochen. Die Sendung ist auf Farsi und Deutsch.

تحت شعار „افغانستان را فراموش نکن“، صدها نفر در برلین و سراسر آلمان در اواسط ماه اوت تظاهرات کردند.  ما از رادیو کانکشن  در برلین آنجا بودیم و با برگزارکنندگان و همچنین با شرکت کنندگان تظاهرات  صحبت کردیم.

Don’t forget Afghanistan
In mid-August, hundreds of people demonstrated in Berlin and across Germany under the slogan „Don’t forget Afghanistan“. We were on site in Berlin with radio connection and talked to organizers as well as participants of the demonstration. The broadcast is in Farsi and German.

Und noch ein Tip am 4.9.2022 ist wieder Museumssonntag:

Sonntags ins Museum! Der Eintritt ist an jedem ersten Sonntag im Monat frei – jede*r ist willkommen und herzlich eingeladen. Es gibt viel zu entdecken: Ausstellungen und Veranstaltungen zu Themen wie Kunst, Design, Religion, Geschichte, Natur, Alltagskultur, Stadtgeschichte oder Technik.

کشنبه در موزه!  ورودی  در اولین یکشنبه هر ماه رایگان است – به همه خوش امدید گفته میشود  و صمیمانه دعوت میشوند . چیزهای زیادی برای بازدید وجود دارد: نمایشگاه ها و رویدادهایی با موضوعات خاص مانند هنر، طراحی، مذهب، تاریخ، طبیعت، فرهنگ روزمره، تاریخ شهری یا فناوری.

Sundays at the museum! Admission is free on the first Sunday of every month – everyone is welcome and warmly invited. There is a lot to discover at our museums, with exhibitions and events on topics such as art, design, religion, history, nature, everyday culture, the history of the city, and technology.

Frauen aus Afghanistan

unser Besuch im interkulturellen Frauentreff ROSA

Frauen aus Afghanistan
Schon vor fünf Jahren haben viele Frauen und Familien Afghanistan verlassen, denn die Situation für sie wurde immer gefährlicher, bedroht von den Taliban hatten sie keine Chancen auf Ausbildung und Arbeit. Aber wie sieht das Leben hier für sie aus? Klappt es mit dem Familiennachzug? Im interkulturellen Frauentreff Rosa in Marzahn haben wir mit einigen Frauen aus Afghanistan gesprochen, die uns von ihren, zum Teil sehr schmerzlichen, Erfahrungen berichten.

زنان افغانستان
پنج سال پیش بسیاری از زنان و خانواده ها افغانستان را ترک کردند.
چون وضعیت برای آنها روز به روز خطرناک تر می شد، آنها توسط طالبان تهدید می شدند
هیچ شانسی برای تحصیل یا کار نیست اما زندگی اینجا برای شما چگونه است؟
آیا الحاق خانواده کارساز است؟ در مارتسان، در محل اجتماع بین فرهنگی زنان
ما با برخی از زنان در روزا صحبت کردیم که از تجربیات گاهی بسیار دردناک خود برای ما می گویند.

Women from Afghanistan
Already five years ago many women and families left Afghanistan, because the situation for them became more and more dangerous, threatened by the Taliban they had no chances for education and work. But what does life look like for them here? Will it work out with the family reunion? In the intercultural women’s meeting Rosa in Marzahn we talked to some women from Afghanistan, who told us about their sometimes very painful experiences.

Den interkulturellen Frauentreff ROSA findet Ihr in der Marzahner Promenade 45, 12679 Berlin,
das Programm von ROSA gibt es unter:
http://www.frauenzentrum-marie.de/fileadmin/user_upload/Wochenplanung_ROSA

Und noch ein Tip, am 5.6.2022 ist wieder Museumssonntag:

Sonntags ins Museum! Der Eintritt ist an jedem ersten Sonntag im Monat frei – jede*r ist willkommen und herzlich eingeladen. Es gibt viel zu entdecken: Ausstellungen und Veranstaltungen zu Themen wie Kunst, Design, Religion, Geschichte, Natur, Alltagskultur, Stadtgeschichte oder Technik.

Sundays at the museum! Admission is free on the first Sunday of every month – everyone is welcome and warmly invited. There is a lot to discover at our museums, with exhibitions and events on topics such as art, design, religion, history, nature, everyday culture, the history of the city, and technology.

Alle Infos findet ihr unter:
https://www.museumssonntag.berlin/de

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

Reaktionen auf die Lage in Afghanistan

در برنامه امروز تحولات چند هفته اخیر در افغانستان را مرور می‌کنیم و با توجه به حضور دوباره طالبان در افغانستان بعد ا 20 سال، با حمید نوذری، مدیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، آمیلیا اشپارتاک، فعال حقوق زنان، صمایم راستان، هنرمند و موزیسین افغان مصاحبه می‌کنیم. همچنین به صحبت‌های محمود منجم‌زاده، یک روزنامه نگار افغان گوش می‌دهیم. لازم است توضیح بدهم که این مصاحبه‌ها در روزهای گذشته انجام شده و طبیعتا تا زمان پخش این برنامه، اتفاق‌های جدیدی در افغانستان رخ داده است.

Reaktionen auf die Lage in Afghanistan
In der heutigen Sendung blicken wir auf die Entwicklungen in Afghanistan in den letzten Wochen zurück und beschäftigen uns mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nach 20 Jahren. Wir sprechen mit Hamid Nozari, dem Geschäftsführer des Vereins Iranischer Flüchtlinge  in Berlin, Amilia Spartak, einer Frauenrechtsaktivistin und dem afghanischen Musiker Samaeem Rastan. Wir hören auch Mahmoud Monajamzadeh, einen afghanischen Journalisten.

Reactions to the situation in Afghanistan
In today’s show, we look back at developments in Afghanistan over the past few weeks and look at the Taliban’s takeover of power in Afghanistan after 20 years. We talk to Hamid Nozari, executive director of the Association of Iranian Refugees in Berlin, Amilia Spartak, a women’s rights activist, and Afghan musician Samaeem Rastan. We also hear Mahmoud Monajamzadeh, an Afghan journalist.

Yalda

Yalda Tisch mit Wassermelone und Granatäpfeln

Yalda
Yalda ist ein Fest, das zur Wintersonnenwende im Iran, Afghanistan und Tadschikistan gefeiert wird. Die Menschen sitzen die ganze Nacht lang zusammen, erzählen sich Geschichten, lesen Gedichte von Hafis und machen Musik. Wir hatten die Gruppe Yatra Seiro Safar zu Besuch im Studio. Sie haben für uns Musik zur Yalda Nacht gespielt, Gedichte vorgetragen und eine Geschichte erzählt.

شنونده‌ها و مخاطبان همیشه همراه رادیو کانکشن، برنامه این هفته به مناسبت شب „یلدا“تهیه شده است.یلدا، یکی از جشن‌های باستانی ایرانی‌هاست که سابقه آن به هزاران سال قبل برمی‌گردد.در این ویژه برنامه شب یلدا، گروه موسیقی یاترا _سیر و سفر(‪(Yatra _ seiro safar‬به سرپرستی آقای محمود رمضانی و گروهی دیگر از هنرمندان، با رادیو کانکشن همراه هستند.امیدواریم لحظه های خوب و خوشی را با ما سپری کنی.

Yalda
Yalda is a feast celebrated at the winter solstice in Iran, Afghanistan and Tajikistan. People stay together all night long, tell stories, read poems by Hafis and make music. We had guests in our studio: the group Yatra Seiro Safar. They played music for Yalda night, recited poems and told a story.

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

Scroll to Top