Pi Radio live

Pi Radio Berlin FM 88,4, in Potsdam FM 90,7 - Radio Connection sendet jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr

حلقة هذا الأسبوع | Aktuelle Sendung | پخش فعلی

Sängerinnen aus Afghanistan

Aryana Sayeed, https://www.flickr.com/photos/impassionafghanistan/

Sängerinnen aus Afghanistan
Wir bringen heute eine Sendung von unseren Kolleg*innen bei Common Voices in Halle. Sie stellen die fünf berühmtesten Sängerinnen aus Afghanistan vor und berichten über ihr Leben. Dazu hören wir einige ihrer schönsten Lieder.

خواننده گان زن افغانستان
برنامه این هفته ما گرفته شده از یکی از برنامه‌های کومن ویس است که توسط همکاران ما در هاله ضبط شده است آن‌ها پنج خواننده زن افغانستان را به معرفی می‌گیرند و در مورد زندگی آن‌ها گزارش میدهند علاوه بر آن اهنگهای زیبایی از آن‌ها می‌شنویم

Singers from Afghanistan
Today we bring a show from our colleagues of Common Voices in Halle. They introduce the five most famous singers from Afghanistan and talk about their lives. We also hear some of their most beautiful songs.

مغنيين ومغنيات من أفغانستان
ستستمعون اليوم إلى حلقة أعدها وقدمها الزملاء في راديو كومن فويسيس من مدينة هالة.
سيقومون بتقديم أشهر خمس مغنيين ومغنيات من أفغانستان مع بعض المعلومات عن حياتهم الخاصة، كما سنستمع معاً لبعض من أغانيهم الجميلة

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

في المناسبة الحالية | aus aktuellem Anlass | به مناسبت فعلی

radio connection in Zeiten von Corona
قراءة | weiterlesen | ادامه مطلب | read more

letzte Woche | الاسبوع الماضي | last week | هفته گذشته

Bushfires and Climate Change in Australia

Bushfire in Kakadu National Park, Northern Territory, Australia,Thomas Schoch

Bushfires and Climate Change in Australia
The corona virus has currently put environmental problems in the background but climate change is an important issue. Today we talk about bushfires in Australia regarding the climate and its impact on local people and animals.

آتش سوزی و تغییرات آب و هوایی در استرالیا
ویروس کرونا در حال حاضر مشکلات زیست محیطی را در پس زمینه خود قرار داده است اما تغییرات آب وهوایی مسأله مهمی است به همین دلیل است که ما امروز با توجه به آب و هوا و تأثیرات آن بر مردم و حیوانات محلی در گیر آتش سوزی های استرالیا هستیم

Buschfeuer und Klimawandel in Australien
Das Coronavirus hat die Umweltprobleme zur Zeit in den Hintergrung gerückt, aber der Klimawandel ist ein wichtigesThema. Deshalb beschäftigen wir ununs heute mit den Buschbränden in Australien in Bezug auf das Klima und ihre Auswirkungen auf Menschen und Tiere vor Ort.

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

vor zwei Wochen | قبل اسبوعين | two weeks ago | دو هفته پیش

Proteste vor der Iranischen Botschaft am 12.5.2020

Interview mit Schakib Mosadeq

Proteste vor der iranischen Botschaft 
Die Demonstranten protestierten gegen das Verhalten der iranischen Grenzpolizean der Grenze zu Afghanistan. Dort waren am 1. Mai 2020 mehrere Afghanen ums Leben gekommen, als sie die Grenze Richtung Iran überqueren wollten. Nach einem Bericht der unabhängigen Menschenrechtskommission Afghanistans wurden sie von der Polizei mißhandelt und dann in den Grenzfluß Hari-Rudgetrieben, wo viele von ihnen ertrunken sind. Über diesen Vorfall und die Hintergründe sprechen wir auf der Demo unter anderen mit dem afghanischen Sänger Schakib Mosadeq.

اعتراضات در تاریخ 12ماه می 2020در مقابل سفارت ایران

معترضین نسبت به رفتار پلیس مرزی ایران در مرز با افغانستان اعتراض کردند چندین شهروند افغان در تاریخ 1ماه می در آنجا کشته شدند زمانیکه میخواستند از مرز عبور کنند براساس گزارشی از کمسیون مسئولیت سیاسی افغانستان پلیس با آن‌ها بد رفتاری کرده وسپس آن‌ها را به سمت رودخانه مرزی هری رود هدایت کرده و به آب انداخته جایی که بسیاری از آن‌ها غرق شده‌اند در مورد این حادثه و جریان تظاهرات ما با خواننده محبوب افغانستان شکیب مصدق صحبت میکنیم

Protest in front of the Iranian embassy on May 12, 2020
People protested the behavior of the Iranian border police at the border with Afghanistan. Several Afghans were killed there on May 1, 2020 when they tryed to cross the border towards Iran. According to a report by the independent human rights commission in Afghanistan, they were mistreated by the police and then driven to the Hari-Rud border river, where many of them drowned. We talked about the background of his incident with the Afghan singer Schakib Mosadeq.

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

vor drei Wochen |  قبل ثلاثة أسابيع | three weeks ago | دو هفته پیش

Das tägliche Leben mit Corona im Iran und in Syrien

UBahn in Shiraz, Iran

Das tägliche Leben mit Corona im Iran und in Syrien
Heute wollen wir über Funkwellen in den Iran und nach Syrien reisen und dort einige Leute fragen, was sie in der Zeit von Corona tun. Sind sie zu Hause unter Quarantäne oder müssen sie zur Arbeit gehen? Wie leben die Menschen wirklich unter diesen nicht so einfachen Bedingungen? Wie verbringen sie ihre Zeit? Wie machen sie ihre wöchentlichen Einkäufe? Wir haben darüber mit einem Medizinstudenten in Syrien, einer Hausfrau und einem Arzt im Iran am Telefon gesprochen.

الحياة اليومية في ظل جائحة كورونا في إيران وسوريا
اليوم سنسافر عبر أثير الراديو إلى كل من إيران وسوريا وسنتعرف على تأثيرات فيروس كورونا على الحياة الإجتماعية هناك، هل هناك حظر تجوال وعزل صحي؟ وما تأثيرات هذه الإجراءات على أعمال القاطنين هناك؟
كيف يعيش الأشخاص في ظل هذه الظروف الصعبة؟ وكيف يقضون أوقاتهم خلالها؟ وكيف تغيرت نشاطاتهم الإسبوعية كالتسوق مثلا؟
تحدثنا على الهاتف مع طالب في كلية الطب من دمشق ومع ربة منزل و طبيب من إيران

Daily Life with Corona in Iran and Syria
Today we want to travel to Iran and Syria via radio waves and ask some people there what they are doing in times of Corona. Are they quarantined at home or do they have to go to work? How do people really live under these difficult conditions? How do they spend their time? How do they do their weekly shopping? We talked on the phone to a medical student in Syria, a housewife and a doctor in Iran.

زندگی روزانه در ایام کرونا در ایران و سوریهDامروز میخواهیم از طریق امواج رادیویی به ایران و سوریه سفر کنیم ودرانجا از افراد سؤال کنیم که در ایام کرونا چه کارهایی انجام میدهند در ایام قرنطینه در خانه می‌ماند یا سر کار می‌روند ؟ چگونه واقعاً مردم تحت این شرایط نه چندان راحت زندگی می کنند ؟ شما وقت خود را چگونه میگذرانید ؟ خرید هفتگی خود را چگونه انجام میدهید ؟ ما در این باره از طریق تلفن با یک دانشجوی پزشکی در سوریه یک خانم خانه دار ویک پزشک در ایران صحبت کردیم

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

vor vier Wochen | قبل أربعة أسابيع | four weeks ago | چهار هفته پیش

Alternative arabische Musik Teil 2

The Tunisian Singer, Ghalia Ben Ali, while performing in Egypt,
Alaa Helaly
Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0 International

Alternative arabische Musik 2
Abseits der Pandemie-Nachrichten werden wir heute über alternative arabische Musik sprechen. Dies ist der zweite Teil einer Sendung zum gleichen Thema, in der wir versuchen, gemeinsam einen weniger bekannten Musikstil zu entdecken. Obwohl wir nur über Musik sprechen werden, werden während der Sendung viele gesellschaftliche und politische Fragen aufgeworfen.

بعيداً عن أخبار جائحة كورونا ستكون حلقتنا لليوم إستكمالاً لحلقة سابقة عن الموسيقى العربية البديلة، حيث سنحاول مع نوع موسيقي مجهول ولا يحظى بالأهمية التي يجب أن يحظى بها
رغم أن حلقتنا هذه ستكون مقتصرة على الموسيقى إلى أن العديد من المواضيع الإجتماعية والسياسية ستطرح خلال ااً إستكشافلبرنامج

Alternative Arabic music 2
Away from the pandemic news, today we will be talking about alternative Arabic music.
This is the second part of a show on the same topic, in which we try to discover together a less known music style. Although we will only be talking about music, many social and political questions will be raised during the program.

Musik Liste:
1-Shkoon – Bushiya ft. Fruiterama
2- Ghalia Benali -Al Palna Rehearsal/ Cairo 2015
3-The Synaptik-SODA BAS
4-Terez Sliman – Shahrazad
5-El Morabba3 & El Far3i – Ya Zein
6-Bu Nasser touffar – tetlayt
7-Cairokee – Hatlena Bel Ba’y Leban
8-Soap Kills – Tango
9-Ÿuma – Nghir Alik

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

vor fünf Wochen | قبل خمسة اسابيع | five weeks ago | پنج هفته پیش

Stadtmission

Stadtmission
Wir haben die Stadtmission in einer Kirchengemeinde in Tegel besucht, zu einer Veranstaltung für Alteingesessene und Newcomer. Dort ging es auch um Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Außerdem erzählt uns der ehemalige Direktor, wo und wie sich die Stadtmission hier in Berlin sozial engagiert. Zum Schluß berichten uns Teilnehmerinnen von ihren eigenen Erfahrungen.

شتات مسیون (ماموریت شهری )

ما از شتات مسیون در محفل کلیسایی در تگل بازدید کردیم در برنامه‌ای برای افراد تازه وارد و قدیمی در مورد حد وحدو صحبت با خارجیها ومهربانی صحبت شد همچنین مدیر آنجا به ما میگوید که ماموریت این شهر از نظر اجتماعی در کجا و به چه صورت قرار دارد در انتها شرکت کنندگان از تجربیاتشان به ما میگویند

Stadtmission
We visited the Stadtmission in a parish in Tegel, for an event for long-established and newcomers. It was also about exclusion and xenophobia. The former director tells us where and how the Stadtmission is socially involved in Berlin. Finally, we speak to participants about their own experiences.

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید